HSBC Ιδιώτες

 • Σύνδεση

 

Ανακοίνωση

Είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας ακολουθώντας τις επίσημες οδηγίες σχετικά με τις αναλήψεις μετρητών και τις μεταφορές κεφαλαίων.

Μερικοί από τους βασικούς περιορισμούς που επιβάλλονται από τις αρχές και ισχύουν για τους πελάτες της HSBC είναι οι παρακάτω:

 • Επιτρέπονται οι αναλήψεις μετρητών από τα καταστήματα της HSBC στην Ελλάδα και από Μηχανήματα Αυτόματης Ανάληψης (ΑΤΜ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό από την 1η Μαρτίου 2018 έως του ποσού των δύο χιλιάδων τριακοσίων (2.300) ευρώ με μία ή περισσότερες αναλήψεις τον ημερολογιακό μήνα. Μόνο πελάτες που δεν διαθέτουν χρεωστική κάρτα θα μπορούν να προβαίνουν σε ανάληψη μετρητών από τα ταμεία των καταστημάτων της HSBC.
  Εξαιρείται των απαγορεύσεων και περιοριστικών μέτρων η ανάληψη μετρητών αποκλειστικά και μόνον για πληρωμή εισφορών, παραβόλων, γραμματίων, δικαστικών ενσήμων και τελών απογράφου, που σχετίζονται με την άσκηση και την εκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ή με την καταβολή πάσης φύσεων εγγυοδοσιών ή χρηματικού ποσού από μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής, εφόσον οι ανωτέρω πληρωμές δεν είναι δυνατόν να διενεργηθούν με έκδοση τραπεζικής επιταγής ή με μεταφορά πίστωσης μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά μόνο με μετρητά. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι πελάτες της HSBC θα πρέπει να επισκέπτονται τα καταστήματα της Τράπεζας.
 • Έχετε τη δυνατότητα να προβαίνετε σε αναλήψεις μετρητών με χρήση πιστωτικών καρτών HSBC που συνδέονται με τραπεζικό λογαριασμό εντός των επιτρεπόμενων ημερήσιων/ εβδομαδιαίων ορίων της πιστωτικής κάρτας σύμφωνα με τους περιορισμούς της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου όπως εκάστοτε ισχύει. Απαγορεύεται, όμως, η ανάληψη μετρητών (cash advance) από το πιστωτικό όριο της πιστωτικής κάρτας.
 • Επιτρέπεται η μεταφορά κεφαλαίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό έως του ποσού των 2.000€ (Δύο Χιλιάδων Ευρώ) ανά καταθέτη και ανά ημερολογιακό δίμηνο, μέχρι του μεγίστου μηνιαίου ορίου μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που έχει οριστεί και κατανεμηθεί στην HSBC από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.
 • Για πληρωμές νοσηλίων, ιατρικών εξόδων, διδάκτρων, μεταφορές κεφαλαίων για την κάλυψη του κόστους ζωής φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό ή των εξόδων ενός συνοδού ασθενούς στο εξωτερικό, για σοβαρούς λόγους υγείας ή εξαιρετικούς κοινωνικούς λόγους, έχουν τεθεί συγκεκριμένα όρια ποσών που μπορούν να μεταφερθούν στο εξωτερικό και θα πρέπει να προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 • Για αγορές αγαθών και υπηρεσιών εκτός Ελλάδας μέσω πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, έχει οριστεί από τις ελληνικές αρχές ένα περιορισμένο συνολικό ημερήσιο όριο για την HSBC Ελλάδας. Οι πελάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που κάποια ημέρα αυτό το συνολικό όριο για την HSBC Ελλάδας ξεπεραστεί, οι αγορές με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες της HSBC Ελλάδας δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα.
 • Απαγορεύονται οι συναλλαγές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες μέσω τερματικού αποδοχής (POS), το οποίο έχει εγκατασταθεί σε επιχείρηση που λειτουργεί στην ελληνική επικράτεια από αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
 • Δεν επιτρέπονται οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη (μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων) για τις 8 παρακάτω κατηγορίες: μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό, αγορά έργων τέχνης και δημοπρασίες, συναλλαγές με εταιρείες στοιχηματισμού και τυχερά παιχνίδια, αγορές σε κοσμηματοπωλεία, γενικοί κωδικοί στους οποίους εντοπίζεται πλειοψηφία συναλλαγών που αφορούν σε πορνογραφικό υλικό, προσωπικές υπηρεσίες (συνοδοί και ραντεβού), πληρωμές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και αγορές υπηρεσιών εστίασης.
 • Επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή ολική, εξόφληση δανείου.
 • Επιτρέπεται η πρόωρη, μερική ή πλήρης, λήξη των προθεσμιακών καταθέσεων.
 • Επιτρέπονται αναλήψεις μετρητών έως του ποσοστού του 100% συνολικά, από χρηματικά ποσά τα οποία μετά την 22/07/2016 κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε μετρητά, τηρουμένων των διατάξεων της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Οι εταιρικοί πελάτες της HSBC παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Λογαριασμού τους για περισσότερες λεπτομέρειες.

Θα σας κρατούμε ενήμερους δημοσιεύοντας περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας.