Πριν ξεκινήσουμε

Η παρούσα δήλωση (Δήλωση Εχεμύθειας) αφορά τις προσωπικές πληροφορίες σχετικά με την αίτηση απασχόλησης σας στον Όμιλο HSBC, που τηρούνται από μέλη του Ομίλου ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Η δήλωση αυτή επεξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς, πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, με ποιόν θα τις μοιραστούμε, τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα τις μοιραστούμε και ποια στάδια θα ακολουθήσουμε για να διασφαλίσουμε ότι αυτές παραμένουν ιδιωτικές και ασφαλείς. Αυτή η δήλωση εχεμύθειας καλύπτει οποιαδήποτε συναλλακτική σχέση σας με την HSBC σχετική με την ιδιότητα του αιτούντα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης και του ελέγχου υποψήφιων εργαζομένων. Σας ενημερώνουμε ότι μπορούμε να ενημερώνουμε αυτή τη Δήλωση ανά πάσα στιγμή.

Κάποιοι από τους συνδέσμους στις ιστοσελίδες μας οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες της HSBC ή σε άλλες ιστοσελίδες εκτός HSBC που έχουν τις δικές τους δηλώσεις εχεμύθειας, οι οποίες ενδέχεται να είναι διαφορετικές από την παρούσα δήλωση. Θα πρέπει να βεβαιώνετε ότι είστε ικανοποιημένοι με τις δηλώσεις εχεμύθειας αυτών, όταν χρησιμοποιείτε εκείνες τις ιστοσελίδες.

Κάποιοι από τους συνδέσμους στις ιστοσελίδες μας οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες της HSBC ή σε άλλες ιστοσελίδες εκτός HSBC που έχουν τις δικές τους δηλώσεις εχεμύθειας, οι οποίες ενδέχεται να είναι διαφορετικές από την παρούσα δήλωση. Θα πρέπει να βεβαιώνετε ότι είστε ικανοποιημένοι με τις δηλώσεις εχεμύθειας αυτών, όταν χρησιμοποιείτε εκείνες τις ιστοσελίδες.

Όπου στη δήλωση αναφέρεται «εμείς» αυτό σημαίνει εταιρείες του ομίλου HSBC (όπως ορίζονται στο Παράρτημα 1) οι οποίες ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της ιδιότητάς σας ως αιτών εργασία. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά κατωτέρω, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας δήλωσης είναι η εταιρεία του Ομίλου HSBC στην οποία υποβάλλεται αίτηση εργασίας.

Εάν θέλετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα «Περισσότερες λεπτομέρειες για τα δεδομένα σας» στην παρακάτω ενότητα.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Θα συλλέγουμε τις πληροφορίες σας μόνο σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορεί να τις συλλέγουμε από ένα εύρος πηγών και μπορεί να σχετίζονται με τις θέσεις που αιτείστε , τηρείτε ή τηρούσατε στο παρελθόν εντός ή εκτός του Ομίλου της HSBC. Επίσης, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικές με εσάς όταν συναλλάσσεστε μαζί μας, π.χ. όταν μας καλείτε, επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας ή τα εναλλακτικά δίκτυα επικοινωνίας μας ή με την ιδιότητα του αιτούντος εργασία λαμβάνετε μέρος σε on-lline αξιολογήσεις (π.χ. on-line τεστ δεξιοτήτων)

Κάποιες πληροφορίες χορηγούνται απευθείας από εσάς, π.χ. όταν παρέχετε την ταυτότητα σας για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας ή τυχόν άδεια εργασίας. Είναι δυνατόν επίσης να χορηγούνται από προηγούμενους εργοδότες, άλλες εταιρείες της HSBC, ή από άλλες πηγές από τις οποίες μας έχετε ζητήσει να λάβουμε πληροφορίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε, μπορεί να περιλαμβάνουν:

Πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε, π.χ.:

 • Προσωπικά στοιχεία, π.χ. όνομα, προηγούμενα ονόματα, φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, προϋπηρεσία;
 • Στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ;
 • Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα σας π.χ. στοιχεία διαβατηρίου, αριθμός Εθνικής Ασφάλισης, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου;
 • Πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα σας π.χ., πανεπιστημιακή εκπαίδευση, επαγγελματικές πιστοποιήσεις;
 • Δεδομένα υγείας, όπως ιατρική κατάσταση, αρχεία υγείας και ασθένειας ή επιβεβαίωση ότι είστε σε θέση να εκτελείτε τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες της θέσης (π.χ. πιστοποιητικό καταλληλόλητας)  , πληροφορίες για τυχόν αναπηρίες που μπορεί να έχετε;
 • έρευνα αγοράς, π.χ. πληροφορίες και γνώμες, οι οποίες εκφράζονται όταν συμμετέχετε σε έρευνα;
 • άλλες  πληροφορίες σχετικά με εσάς, τις οποίες μας παρέχετε συμπληρώνοντας έντυπα ή επικοινωνώντας μαζί μας (π.χ. συνεντεύξεις, αξιολογήσεις), είτε με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαδικτυακά ή με άλλο τρόπο.

Πληροφορίες που συλλέγουμε ή δημιουργούμε σχετικά με εσάς, π.χ.:

 • πληροφορίες τις οποίες χρησιμοποιούμε για να σας αναγνωρίσουμε και ταυτοποιήσουμε, π.χ. την υπογραφή σας, επιπρόσθετες πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουμε από εξωτερικές πηγές και τις οποίες χρειαζόμαστε για σκοπούς συμμόρφωσης;
 • γεωγραφικές πληροφορίες, π.χ. σε ποια γραφεία της HSBC έχετε πρόσβαση;
 • cookies και παρόμοιες τεχνολογίες τις οποίες χρησιμοποιούμε για να σας αναγνωρίζουμε, να μας υπενθυμίζουν τις προτιμήσεις σας και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο το οποίο σας παρέχουμε – η πολιτική μας για τα cookies περιέχει περισσότερες πληροφορίες για το πώς τα χρησιμοποιούμε και μπορεί να  βρεθεί στο http://www.about.hsbc.gr/cookie-policy;
 • δεδομένα ερευνών, π.χ. έλεγχοι δέουσας επιμέλειας, έλεγχοι κυρώσεων και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αναφορές χρηματοοικονομικών πληροφοριών, περιεχόμενο και μεταδεδομένα αναφορικά με σχετικές ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ ενός ή περισσοτέρων ατόμων, οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φωνητικών μηνυμάτων και ζωντανής συνομιλίας
 • πληροφορίες για επίλυση παραπόνων;
 • δεδομένα που εμπεριέχονται στην αίτηση συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την ατομική σας απόδοση στις αξιολογήσεις ή online τεστ; 
 • αρχεία αλληλογραφίας και άλλων επικοινωνιών μεταξύ μας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζωντανής συνομιλίας, άμεσων μηνυμάτων και επικοινωνιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ;
 • πληροφορίες τις οποίες χρειαζόμαστε για να εκπληρώνουμε τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις, π.χ. πληροφορίες σχετικές με στοιχεία συναλλαγών, με τον εντοπισμό οποιασδήποτε ύποπτης και ασυνήθιστης δραστηριότητας καθώς και πληροφορίες σχετικές με τρίτους ή με δραστηριότητες που συνδέονται με εσάς  (π.χ. έλεγχοι κυρώσεων, πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα).

Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές, π.χ.:

 • πληροφορίες τις οποίες μας έχετε ζητήσει να συλλέγουμε για εσάς ή πληροφορίες που συλλέγουμε ως μέρος της διαδικασίας ελέγχου, π.χ. συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας

Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας μόνο όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή έχουμε άλλο νόμιμο λόγο για τη χρήση αυτών. Αυτοί οι λόγοι περιλαμβάνουν περιπτώσεις που:

 • είναι απαραίτητο για να ασκήσουμε τα έννομα συμφέροντα μας (π.χ. να αξιολογήσουμε την καταλληλόλητά σας για μια θέση εργασίας για την οποία κάνατε αίτηση);
 • είναι απαραίτητο  να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με μια έννομη   υποχρέωση
 • θεωρούμε  ότι η χρήση των πληροφοριών σας όπως περιγράφονται είναι προς το δημόσιο συμφέρον (π.χ. για το σκοπό της πρόληψης ή εντοπισμού  εγκληματικών πράξεων ή την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την ισότητα ευκαιριών). 

Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας περιλαμβάνουν:

 • να διαχειριστούμε την αίτηση σας για εργασία στην HSBC π.χ. προγραμματισμός συνεντεύξεων, κοινοποίηση αποφάσεων κλπ.;
 • να εκτελούμε τις οδηγίες σας,  π.χ. παροχή πληροφοριών για τα online τεστ ή αξιολογήσεις;
 • να διαχειριστούμε τη σχέση μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένων ( εκτός αν μας πείτε διαφορετικά) ενημερώσεων σχετικά με τις θέσεις και τις υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιέφεραν;
 • την πρόληψη ή τον εντοπισμό εγκληματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και του οικονομικού εγκλήματος, π.χ. χρηματοδότηση τρομοκρατίας και σωματεμπορίας;
 • Διασφάλιση ασφάλειας, έλεγχος προσωπικού και επιχειρησιακή συνέχεια;
 • Διαχείριση κινδύνου;
 • Έρευνες σχετικά με τις αιτήσεις για εργασία και  αναλύσεις δεδομένων για να κατανοούμε καλύτερα το εργατικό δυναμικό μας και να βοηθήσουμε στη διαδικασία διαδοχής;
 • να προστατεύουμε τα έννομα δικαιώματα και να συμμορφωνόμαστε με τις έννομες υποχρεώσεις μας;
 • σκοπούς παροχής υπηρεσιών, ανάπτυξης και σχεδιασμού συστήματος ή προϊόντων, ασφάλισης, ελέγχου και διοικητικούς/διαχειριστικούς σκοπούς.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, μπορείτε να βρείτε στο κατωτέρω Παράρτημα 2.

Πώς λαμβάνουμε αποφάσεις σχετικά με εσάς

Ίσως χρησιμοποιηθούν αυτοματοποιημένα συστήματα για να μας βοηθήσουν να λάβουμε αποφάσεις σχετικά με την αίτηση σας για εργασία. Ίσως χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία η οποία μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε το επίπεδο κινδύνου, που σχετίζεται με τη δραστηριότητά σας κατά την εργασία σας για εμάς, π.χ. για απάτη, ή για λόγους οικονομικού εγκλήματος, ή για τον εντοπισμό παραπτωμάτων σχετικά με τη χρηματαγορά- μέσω της ανάλυσης των ασυνήθιστων συναλλαγών.

Μπορεί να έχετε δικαίωμα να ζητήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αυτών των αποφάσεων από εμάς. Μπορεί, επίσης, να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ανθρώπινη παρέμβαση και να αμφισβητήσετε την απόφαση. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην κάτωθι ενότητα "Τα δικαιώματά σας".

Εντοπισμός ή καταγραφή όσων λέτε ή πράττετε

Μπορεί να καταγράφουμε λεπτομέρειες των επαφών σας μαζί μας. Μπορεί να καταγράφουμε και να τηρούμε τις συνομιλίες μεταξύ μας, συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών κλήσεων, προσωπικών συναντήσεων, επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζωντανών συζητήσεων (live chats), συνομιλιών μέσω βίντεο (video chats) και οποιωνδήποτε άλλων τύπων επικοινωνίας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις καταγραφές για να ελέγξουμε τις οδηγίες σας προς εμάς, να αξιολογήσουμε, αναλύσουμε και βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας, να διαχειριστούμε τον κίνδυνο ή να προλαμβάνουμε και να εντοπίσουμε απάτη και άλλες εγκληματικές πράξεις. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις καταγραφές για να αποφασίσουμε για το αποτέλεσμα της αίτησης σας για εργασία. Μπορεί επίσης να συλλέξουμε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επικοινωνίες, π.χ. τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους μας καλείτε και πληροφορίες για τις συσκευές ή το λογισμικό που χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) εντός και γύρω από τις εγκαταστάσεις μας, το οποίο μπορεί να συλλέγει φωτογραφίες ή βιντεοσκοπήσεις σας ή μελλοντικά να καταγράφει τη φωνή σας.

Έλεγχος

Θα ζητήσουμε, συλλέξουμε και επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως μέρος των διαδικασιών ελέγχου μας. Αυτό θα συμβεί με σκοπό να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας, το εργασιακό ιστορικό σας και σχετικά προσόντα αναφορικά με τη θέση εργασίας, να συμμορφωθούμε με το δίκαιο και για τα έννομα συμφέροντά μας ώστε να είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε και να διαχειριστούμε τον κίνδυνό μας.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για αξιολόγηση κατά την διαδικασία της πρόσληψης απευθείας από τους υποψηφίους για έλεγχο μέσω ομάδων εντός της HSBC Global Vendors ή άλλα προσεκτικά επιλεγμένα τρίτα μέρη που μπορεί επίσης να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα για τυχόν διασυνοριακούς σκοπούς ελέγχου.

Συνήθως θα συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, και χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών για εσάς:

 • Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα (όλα τα νόμιμα και ψευδώνυμα, τωρινά και προηγούμενα ονόματα), τίτλο, ταχυδρομικές διευθύνσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, και ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail),
 • Ημερομηνία γέννησης και φύλο,
 • Εθνικό αριθμό ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή αντίστοιχο αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),
 • Τόπο εργασίας ή εργασιακό χώρο,
 • Πληροφορίες πρόσληψης (συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων της άδειας εργασίας, συστάσεων και άλλων πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε ένα βιογραφικό ή συνοδευτική επιστολή ή ως μέρος της διαδικασίας αίτησης),
 • Πληροφορίες που αφορούν στα προσόντα σας π.χ., πανεπιστημιακή εκπαίδευση, επαγγελματικές πιστοποιήσεις,
 • Αρχεία εργασίας (συμπεριλαμβανομένων τίτλων θέσεων, ιστορικού εργασίας, ωρών εργασίας, αρχείων εκπαίδευσης και ιδιότητας μέλους σε επαγγελματικές ενώσεις).

Οι έλεγχοι αξιολόγησης που μπορεί να πραγματοποιήσουμε περιλαμβάνουν:

 • Έλεγχο του δικαιώματος προς εργασία,
 • Πιστοποίηση της ταυτότητας,
 • Έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας,
 • Έλεγχο διαγωγής, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει έλεγχο ποινικού μητρώου,
 • Έλεγχο σύγκρουσης συμφερόντων σχετικά με την εργασία συγγενών, τυχόν προηγούμενη σχέση εργασίας με εξωτερικό ελεγκτή μας και κάθε εξωτερική διοικητική θέση που τυχόν είχατε,
 • Αναζήτηση δημόσια διαθέσιμων εσωτερικών λιστών παρακολούθησης της HSBC και εξωτερικών λιστών παρακολούθησης ή αρχείων από βάσεις δεδομένων που παρέχονται από τρίτα μέρη, που αποδεικνύουν τη μη συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως απάτη, οικονομικά εγκλήματα, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή παράβαση κυρώσεων
 • Έλεγχο αναζήτησης των ΜΜΕ για την απόδειξη της μη συμμετοχής σε δραστηριότητες όπως απάτη, οικονομικά εγκλήματα, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παράβαση κυρώσεων, τρομοκρατία.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τις συλλέξαμε, εκτός αν ευλόγως θεωρούμε ότι χρειάζεται να τις χρησιμοποιήσουμε για άλλο λόγο και αυτός ο λόγος είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για διαφορετικό σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας εξηγήσουμε τη νόμιμη βάση που μας επιτρέπει να το κάνουμε.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τις συλλέξαμε, εκτός αν ευλόγως θεωρούμε ότι χρειάζεται να τις χρησιμοποιήσουμε για άλλο λόγο και αυτός ο λόγος είναι συμβατός με τον αρχικό σκοπό. Αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για διαφορετικό σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας εξηγήσουμε τη νόμιμη βάση που μας επιτρέπει να το κάνουμε.

Επιπρόσθετος Έλεγχος

Μπορεί να πραγματοποιήσουμε επιπρόσθετο έλεγχο για συγκεκριμένες θέσεις της HSBC που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου. Θα πραγματοποιούμε επιπρόσθετο έλεγχο κατά την πρόσληψη, και περιοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασιακής σας σχέσης, σύμφωνα με την πολιτική ελέγχου της HSBC. Αν η θέση σας έχει χαρακτηρισθεί ως θέση επιπρόσθετου ελέγχου, θα σας ζητηθεί να περάσετε έναν αριθμό ελέγχων που ικανοποιούν την HSBC πριν ή αμέσως μετά την ανάληψη της θέσης και για τους οποίους θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης.

Ποινικό Μητρώο

Μπορεί να ζητήσουμε πληροφορίες σχετικά με τυχόν ποινικές καταδίκες και αδικήματα στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο (π.χ., για τις ρυθμιστικές θέσεις) και όπου έχουμε αυτή τη δυνατότητα σύμφωνα με το νόμο. Μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες του ποινικού σας μητρώου, ώστε να τηρήσουμε τις νόμιμες υποχρεώσεις μας αναφορικά με την εργασιακή μας σχέση. Μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες για τυχόν ποινικές καταδίκες από κάθε χώρα όπου έχετε διαμείνει για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών εντός των πέντε τελευταίων ετών, και έχουμε αυτή τη δυνατότητα σύμφωνα με το νόμο.

Εφαρμόζουμε την κατάλληλη πολιτική και τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται να τηρούμε από το νόμο όταν επεξεργαζόμαστε τέτοια δεδομένα

Έλεγχοι Πιστοληπτικής Ικανότητας

Ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψης, μπορεί να διενεργούμε πιστωτικούς ελέγχους και ελέγχους ταυτότητας σε εσάς με έναν ή περισσότερους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (CRAs). Θα διενεργούμε ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας με CRAs σε οποιαδήποτε χώρα όπου έχετε διαμείνει για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών εντός των πέντε τελευταίων ετών.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για:

 • την πρόληψη εγκληματικής δραστηριότητας, απάτης και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος,
 • την διαχείριση της/των αίτησης(εων) σας.

Συμμόρφωση με τους νόμους και υποχρεώσεις κανονιστικής συμμόρφωσης

Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σχετικά με την κανονιστική συμμόρφωση, ήτοι για να συμμορφωνόμαστε με νόμους και κανονισμούς και για να τις μοιραζόμαστε με κανονιστικές και άλλες αρχές, που υπόκεινται οι εταιρείες του Ομίλου HSBC. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση των πληροφοριών αυτών για να συμβάλλουμε στον εντοπισμό ή την πρόληψη εγκληματικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης τρομοκρατίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα οικονομικά εγκλήματα). Θα πράττουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο μόνο όπου αυτό είναι απαραίτητο για να συμμορφωνόμαστε με έννομη υποχρέωση ή για ότι είναι προς όφελος των έννομων συμφερόντων μας και των συμφερόντων των άλλων.

Με ποιον ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας

Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με άλλους μόνο όπου αυτό είναι νόμιμο, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όταν εμείς ή εκείνοι:

 • έχουμε/έχουν δημόσιο ή έννομο καθήκον να το πράξουμε/πράξουν, π.χ. για να συμβάλλουμε/συμβάλλουν στον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης, της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος,
 • χρειάζεται να υποβάλουμε αναφορές κανονιστικής συμμόρφωσης, δικαστική προσφυγή ή διεκδίκηση ή υπεράσπιση νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων,
 • έχουμε/έχουν έννομο επιχειρηματικό συμφέρον για να το πράξουμε/πράξουν, π.χ. για να διαχειριστούμε/διαχειριστούν κίνδυνο, να επαληθεύσουμε/επαληθεύσουν την ταυτότητά σας ή να αξιολογήσουμε/ουν την καταλληλόλητά σας για κάποια θέση, και
 • έχουμε/έχουν ζητήσει την άδειά σας και έχετε συμφωνήσει να μοιραστούμε/μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες.

Μπορεί να χρειαστεί να μοιραζόμαστε τα δεδομένα και τις πληροφορίες σας γι’ αυτούς τους σκοπούς με άλλους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

 • άλλες εταιρείες του ομίλου της HSBC(συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των υπεργολάβων, των παρόχων υπηρεσιών, των διευθυντών και των υπαλλήλων τους) και οποιοσδήποτε υπεργολάβος, αντιπρόσωπος ή πάροχος υπηρεσιών που εργάζονται για εμάς ή παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς ,
 • Δικαιούχοι σας ή μεσάζοντες,
 • Φορολογικές αρχές, εμπορικές ενώσεις, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας,
 • οποιαδήποτε πρόσωπα ή εταιρείες όπου απαιτείται, σε σχέση με επικείμενη  ή τρέχουσα εταιρική αναδιάρθρωση, συγχώνευση, πρόσκτηση ή εξαγορά, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μεταβίβασης ή πιθανής μεταβίβασης οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων μας  ή των καθηκόντων μας, δυνάμει της σύμβασής μας μαζί σας,
 • όργανα επιβολής του νόμου, δημόσιοι κυβερνητικοί φορείς, δικαστήρια, φορείς επίλυσης διαφορών,  οι ρυθμιστικοί φορείς μας, οι ελεγκτές μας και κάθε μέρος το οποίο έχει διορισθεί ή το οποίο έχει ζητηθεί από τους ρυθμιστικούς μας φορείς να διεξάγει έρευνες ή ελέγχους επί των δραστηριοτήτων μας,
 • άλλα μέρη εμπλεκόμενα σε διενέξεις, εργατικές διαφορές και έρευνες,
 • φορείς πρόληψης της απάτης, για την πρόληψη και τον εντοπισμό  της απάτης και άλλου οικονομικού εγκλήματος και για να επαληθεύσουν την ταυτότητά σας,
 • οποιοσδήποτε άλλος ο οποίος μας έχει υποδειχθεί από εσάς να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας.

Κοινή χρήση συγκεντρωτικών ή ανωνυμοποιημένων πληροφοριών

Μπορεί να μοιραστούμε συγκεντρωτικές ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες εντός κι εκτός του Ομίλου της HSBC με συνεργάτες, όπως ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια. Δε θα μπορείτε να ταυτοποιηθείτε από αυτές τις πληροφορίες, π.χ. μπορεί να μοιραστούμε πληροφορίες σχετικά με τις γενικές τάσεις στην εργασία.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας

Διατηρούμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την πολιτική μας διατήρησης των δεδομένων. Για παράδειγμα, θα τηρούμε τα δεδομένα της αίτησης σας για διάστημα δύο ετών από το χρόνο που υποβάλατε την αίτηση εργασίας σας

Εάν, κατά την διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης σας, χρειάζεται να μετέχετε σε on-line αξιολόγηση, τα αποτελέσματα της μπορεί να έχουν ισχύ και για τυχόν νέες αιτήσεις εργασίας για περίοδο 12 μηνών. Εάν υποβάλετε αίτηση για την ίδια ή διαφορετική θέση εργασίας στην HSBC μετά από 12 μήνες από την αρχική σας αίτηση, τότε πιθανότατα θα χρειαστεί να συμπληρώσετε νέα on-line αξιολόγηση.

Μπορεί για νόμιμους σκοπούς να χρειάζεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, όπου δηλαδή τις χρειαζόμαστε για να συμμορφωνόμαστε με κανονιστικές ή άλλες νόμιμες απαιτήσεις π.χ. για να απαντήσουμε σε ερωτήματα ή καταγγελίες, να καταπολεμήσουμε την απάτη και το οικονομικό έγκλημα, να ανταποκριθούμε σε αιτήματα εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών κλπ.

Διασυνοριακή διαβίβαση των πληροφοριών σας

Οι πληροφορίες σας μπορεί να διαβιβασθούν και να αποθηκευτούν σε τοποθεσίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένων χωρών οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα. Όταν το πράττουμε αυτό, θα διασφαλίζουμε ότι υφίσταται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας και ότι η διαβίβαση είναι νόμιμη. Μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τις πληροφορίες σας με αυτόν τον τρόπο για να εκτελέσουμε τη σύμβασή μας μαζί σας, να εκπληρώσουμε μια έννομη υποχρέωση, να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον και/ή για τα έννομα συμφέροντα μας. Σε ορισμένες χώρες ο νόμος μπορεί να μας υποχρεώνει να μοιραζόμαστε συγκεκριμένες πληροφορίες, π.χ. με τις φορολογικές αρχές. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας μόνο με πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα επ’ αυτών.

Μπορείτε να λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία που παρέχεται στις πληροφορίες σας όταν διαβιβάζονται εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ επικοινωνώντας μαζί μας με τη χρήση των στοιχείων στην ενότητα "Περισσότερες λεπτομέρειες για τα δεδομένα σας".

Τα δικαιώματά σας

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς. Αυτά τα δικαιώματα περιλαμβάνουν:

 • το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που κατέχουμε σχετικά με εσάς και να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, το οποίο μπορείτε να πράξετε ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να εξακολουθούμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εάν έχουμε άλλον νόμιμο λόγο να το πράξουμε τούτο;
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα να λαμβάνετε συγκεκριμένες πληροφορίες, τις οποίες μας έχετε παράσχει, σε ηλεκτρονική μορφή και/ή να ζητήσετε να τις διαβιβάζουμε σε τρίτους;
 • το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα σας εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή;
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας. Ενδέχεται να εξακολουθούμε να διατηρούμε τα δεδομένα σας, εάν έχουμε σχετικό δικαίωμα ή απαιτείται να τα διατηρήσουμε;
 • το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις, και να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας σε ορισμένες περιπτώσεις. Και σ ’αυτή την περίπτωση, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που ενώ διατυπώνετε αντιρρήσεις ή ζητάτε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εμείς έχουμε το δικαίωμα να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε και/ή να απορρίπτουμε το αίτημα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας όπως αναφέρεται στην παρακάτω ενότητα "Περισσότερες λεπτομέρειες για τα δεδομένα σας". Έχετε, επίσης, το δικαίωμα υποβολής παραπόνου προς την ρυθμιστική αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της χώρας όπου αιτήστε εργασία.

Τί χρειαζόμαστε από εσάς

Είσαστε υπεύθυνοι να διασφαλίζετε ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες και πρέπει να μας ενημερώνετε αν οτιδήποτε αλλάξει, όσο το δυνατόν συντομότερα.

Είσαστε υπεύθυνοι να διασφαλίζετε ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες και πρέπει να μας ενημερώνετε αν οτιδήποτε αλλάξει, όσο το δυνατόν συντομότερα.

Πώς τηρούμε τις πληροφορίες σας με ασφάλεια

Εφαρμόζουμε μία σειρά από μέτρα για να τηρούμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς και προστατευμένες, τα οποία ίσως περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση και άλλες μορφές ασφάλειας. Απαιτούμε από το προσωπικό μας και κάθε τρίτο που διεξάγει οποιαδήποτε εργασία για λογαριασμό μας, να συμμορφώνεται με τα κατάλληλα πρότυπα συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων να προστατεύει κάθε πληροφορία και να εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα για τη χρήση και διαβίβαση των πληροφοριών.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα δεδομένα σας

Εάν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα αναφέρουμε στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο human.resources-gr@hsbc.com ή ταχυδρομικά «Σε προσοχή του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων» - HSBC France, Υποκατάστημα Αθηνών, Λεωφόρος Μεσογείων 109-111.

Παράρτημα 1 – Νομικές Οντότητες:

Χώρα

Νομική Οντότητα

Βέλγιο

HBEU Belgium Branch

Τσεχική Δημοκρατία

HBEU Czech Republic Branch

Γαλλία

HSBC Assurances Vie (France)

Γαλλία

HBEU France Branch

Γαλλία

HSBC France

Γαλλία

HSBC Global Asset Management (France)

Γερμανία

HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH

Γερμανία

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Γερμανία

HSBC Trinkaus Real Estate GmbH

Γερμανία

HSBC Transaction Services GmbH

Γερμανία

INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Ελλάδα

HSBC France, Athens Branch

Ιρλανδία

HBEU Ireland Branch

Ιρλανδία

HSBC Securities Services (Ireland) Limited

Ιταλία

HBEU Italy Branch

Λουξεμβούργο

HBEU Luxembourg Branch

Λουξεμβούργο

HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA

Λουξεμβούργο

HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A.

Μάλτα

HSBC Bank Plc UK Ops

Μάλτα

HSBC Bank Malta p.l.c.

Κάτω Χώρες

HBEU Netherlands Branch

Πολωνία

HSBC Bank Polska S.A.

Πολωνία

HSBC Service Delivery (Polska)

Ισπανία

HBEU Spain Branch

Ελβετία

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (Switzerland) AG

Ελβετία

HBEU Switzerland Branch

Ελβετία

HSBC Trust Company AG

Ελβετία

HSBC Private Bank (Suisse) SA

Ελβετία

HSBC PB Services (Suisse) SA

Ελβετία

HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA

Ηνωμένο Βασίλειο

HSBC Global Asset Management (UK) Limited

Ηνωμένο Βασίλειο

HSBC Global Asset Management Limited

Ηνωμένο Βασίλειο

HSBC Global Asset Management (International) Limited

Ηνωμένο Βασίλειο

HSBC Alternative Investments Limited

Ηνωμένο Βασίλειο

HSBC Asia Holdings B.V.

Ηνωμένο Βασίλειο

HSBC Bank plc UK Ops

Ηνωμένο Βασίλειο

HSBC Bank International Limited

Ηνωμένο Βασίλειο

HSBC UK Bank plc

Ηνωμένο Βασίλειο

HSBC Group Management Services Limited

Ηνωμένο Βασίλειο

HSBC Global Services (UK) Limited

Ηνωμένο Βασίλειο

HSBC Trustee (Guernsey) Limited

Ηνωμένο Βασίλειο

HSBC Management (Guernsey) Limited

Ηνωμένο Βασίλειο

HSBC Securities Services (Guernsey) Limited

Ηνωμένο Βασίλειο

HSBC Trustee (C.I.) Limited

Ηνωμένο Βασίλειο

Marks and Spencer Financial Services plc

Ηνωμένο Βασίλειο

HSBC Private Bank (UK) Limited

Παράρτημα 2 – Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες και τα δεδομένα σας για σκοπούς που περιλαμβάνουν:

1. Διαχείριση της αίτησης σας, όπως μεταξύ άλλων:

 • Εκτέλεση διαδικασιών πρόσληψης,
 • Διαχείριση και διατήρηση προσωπικού αρχείου,
 • Αξιολόγηση της απόδοσής σας σε συνεντεύξεις, τεστ ικανοτήτων(είτε με φυσική παρουσία είτε και μέσω διαδικτύου),
 • Εκτίμηση της καταλληλόλητάς σας για τη θέση και λήψη αποφάσεων σχετικά με το αποτέλεσμα της αίτησής σας,
 • Διαχείριση  παραπόνων,

Οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία αυτών είναι το έννομο συμφέρον, η εκ του νόμου υποχρέωση και ο σκοπός της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης και τυχόν πρόσληψης.

2. Πρόληψη και εντοπισμός εγκληματικών πράξεων συμπεριλαμβανομένης, π.χ. της απάτης, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: αυτό θα περιλαμβάνει παρακολούθηση, μείωση και διαχείριση του κινδύνου. Το κάνουμε αυτό ώστε να συμμορφωνόμαστε με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας και επειδή αποτελεί έννομο συμφέρον μας. Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με σχετικές υπηρεσίες, όργανα επιβολής του νόμου και άλλα τρίτα μέρη, όπου ο νόμος μας το επιτρέπει, για το σκοπό της πρόληψης ή του εντοπισμού εγκληματικών πράξεων. Επιπροσθέτως, εμείς και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορεί να λάβουμε μέτρα για να συνδράμουμε στην πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος και στη διαχείριση του κινδύνου. Θα το πράξουμε αυτό, επειδή έχουμε έννομο συμφέρον, εκ του νόμου υποχρέωση πρόληψης ή εντοπισμού εγκληματικών πράξεων ή συνιστά δημόσιο συμφέρον. Μπορεί να απαιτηθεί από εμάς να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες σας για να πράξουμε αυτό, ακόμα και αν μας έχετε ζητήσει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων):

 • Διαβίβαση πληροφοριών σε σχετικές υπηρεσίες εάν θεωρούμε ότι μας έχετε δώσει ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες, ή εάν υποπτευόμαστε εγκληματική δραστηριότητα,
 • Συνδυασμό των δεδομένων και πληροφοριών που έχουμε για εσάς με πληροφορίες από άλλες εταιρείες της HSBC ώστε να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα κάθε πιθανό κίνδυνο,

3. Διαχείριση κινδύνου: θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες σας για να μετρήσουμε, εντοπίσουμε και αποτρέψουμε την πιθανότητα κινδύνου οικονομικής απώλειας, κινδύνου απώλειας φήμης, νομικών κινδύνων, κινδύνου συμμόρφωσης ή πελατών. Αυτό περιλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο, χρηματοοικονομικό κίνδυνο, λειτουργικό κίνδυνο και ασφαλιστικό κίνδυνο (π.χ. για σκοπούς ανάληψης ασφαλιστικού κινδύνου ή διαχείρισης απαιτήσεων). Θα το κάνουμε αυτό, επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε ότι προβαίνουμε σε ορθή εκτίμηση κινδύνου πριν προχωρήσουμε σε προσφορά για εργασία,

4. On-line Αξιολογήσεις: θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε πρόσβαση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα τεστ ικανοτήτων μέσω του διαδικτύου. Η νόμιμη βάση για τη χρήση των δεδομένων και των πληροφοριών σας για τον σκοπό αυτό είναι το έννομο συμφέρον μας.

5. Βελτίωση υπηρεσιών: θα αναλύουμε τις πληροφορίες σας για να εντοπίζουμε πιθανές βελτιώσεις στις διαδικασίες αξιολόγησης και πρόσληψης . Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων και των πληροφοριών σας για το σκοπό αυτό είναι το έννομο συμφέρον μας. Αυτό το πράττουμε, για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και υπηρεσίες μας, ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες των εργαζομένων μας,

6. Ανάλυση δεδομένων: θα αναλύουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες σας για να εντοπίζουμε σχετικές ευκαιρίες προς εργασία και για να διαχειριστούμε καλύτερα το εργατικό δυναμικό μας. Η νόμιμη βάση για τη χρήση των δεδομένων και των πληροφοριών σας κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι το έννομο συμφέρον μας.

7. Προστασία των έννομων δικαιωμάτων μας: μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες σας για να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας, π.χ. στην περίπτωση της υπεράσπισης ή προστασίας των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων (όπως για παράδειγμα διαφορές εργατικού δικαίου), για δικαστική ενέργεια, για διαχείριση καταγγελιών ή διαφορών, σε περίπτωση αναδιοργάνωσης εταιρειών ή άλλων συγχωνεύσεων ή εξαγορών. Αυτό μπορεί να είναι σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν εναντίον σας ή άλλων προσώπων. Θα το πράξουμε αυτό επί τη βάση του ότι είναι προς το έννομο συμφέρον μας.