HSBC Ιδιώτες

  • Σύνδεση

Τομείς απασχόλησης

Η HSBC διαθέτει δίκτυο περίπου 3.900 γραφείων σε 67 χώρες και επικράτειες. Εξυπηρετούμε τους πελάτες μας μέσω τεσσάρων παγκόσμιων επιχειρηματικών τομέων, οι οποίοι συνεργάζονται στενά με τις λειτουργικές μας ομάδες και υποστηρίζονται από αυτές.

Οι επιχειρηματικοί μας τομείς

Τραπεζικές Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις και Ναυτιλιακά

Ο τομέας τραπεζικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις διαθέτει δίκτυο που καλύπτει τα τρία τέταρτα των παγκόσμιων εμπορικών ροών. Παρέχει στις επιχειρήσεις τραπεζικές υπηρεσίες τόσο στις εγχώριες αγορές τους όσο και στο εξωτερικό. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν χρηματοδότηση οφειλών και απαιτήσεων, παγκόσμια διαχείριση ρευστότητας και διαθεσίμων, λογαριασμούς πολλών νομισμάτων, υπεραναλήψεις, χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, μακροπρόθεσμα και κοινοπρακτικά δάνεια και χρηματοδότηση έργων. Ο ναυτιλιακός κλάδος προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών στον ναυτιλιακό τομέα. Αυτές οι υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των πλοιοκτητών όσο και των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη ναυτιλία. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε εταιρείες που επιδιώκουν να αναπτυχθούν διεθνώς και χρησιμοποιούμε τις παγκόσμιες συνδέσεις και εμπειρίες μας ώστε να αναγνωρίζουμε τάσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και να εντοπίζουμε ευκαιρίες για τους πελάτες μας. Οι τομείς τραπεζικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις και ναυτιλιακών προσφέρουν μια ποικιλία θέσεων εργασίας σε άτομα που ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στην επιτυχία τους. Ως αποτέλεσμα, αναζητούμε ανθρώπους με διεθνή νοοτροπία, οι οποίοι μπορούν να οικοδομήσουν μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους πελάτες μας και είναι περίεργοι να μάθουν πώς οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε διαφορετικές αγορές. Η διαχείριση των σχέσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχείρησής μας και οι αντίστοιχες ομάδες συνεργάζονται στενά με τους πελάτες για να κατανοήσουν σε βάθος τις ανάγκες τους. Η διαχείριση σχέσεων απαιτεί καλή επιχειρηματική κρίση και εμπορικές γνώσεις, καθώς και ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες.

Διεθνής Τραπεζική και Αγορές (Global Banking and Markets)

Ο τομέας διεθνούς τραπεζικής και αγορών παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα σε επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και ιδρύματα παγκοσμίως, έχοντας ως κύριο άξονα την οικοδόμηση συνεργασιών με τους εταιρικούς, κυβερνητικούς και θεσμικούς πελάτες μας, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν συνεπή και μακροπρόθεσμη απόδοση. Χρησιμοποιούμε τη δύναμη του διεθνούς δικτύου της HSBC για τη σύνδεση αναδυόμενων και ώριμων αγορών, καλύπτοντας βασικούς τομείς ανάπτυξης. Το μέγεθος των συναλλαγών μας στις αγορές είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Ειδικευόμαστε σε υπηρεσίες που αφορούν συνάλλαγμα, δάνεια και επιτόκια, μετοχές και χρεόγραφα και κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματιστηριακές αγορές και κεφαλαιαγορές συνδεδεμένες με μετοχές. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματοδοτικά προϊόντα, υπηρεσίες κινητών αξιών, υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και πωλήσεων και τραπεζικές συναλλαγές. Διαχειριζόμαστε τις δραστηριότητες συμψηφισμού, τον κίνδυνο και τον έλεγχο μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των κανονιστικών ρυθμίσεων για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο και παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων, παγκόσμιου θεματοφύλακα και υπό-θεματοφύλακα, εκκαθάρισης, εταιρικού καταπιστεύματος και δανειοδότησης σε θεσμικούς επενδυτές, τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, κυβερνήσεις και πολυεθνικές εταιρείες. Προσφέρουμε ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε τομείς όπως η τραπεζική, οι αγορές και οι υπηρεσίες συναλλαγών επί κινητών αξιών της HSBC, παρέχοντας τη δυνατότητα για ολοκληρωμένη κατανόηση των οικονομικών απαιτήσεων κάθε πελάτη και αναπτύσσοντας υπηρεσίες για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες.

Λιανική Τραπεζική και Διαχείριση Περιουσίας

Ο τομέας λιανικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσίας παρέχει στους πελάτες της HSBC μια σειρά από τραπεζικές υπηρεσίες, από τρεχούμενους λογαριασμούς, πιστωτικές κάρτες, προσωπικά δάνεια και υποθήκες μέχρι αποταμιεύσεις, επενδύσεις, ασφάλειες και διαχείριση περιουσίας. Εξυπηρετούμε τους πελάτες μας μέσω τεσσάρων κύριων καναλιών: δίκτυο υποκαταστημάτων, τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, τηλεφωνικά κέντρα και τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου/κινητών συσκευών.

Οι ευκαιρίες σταδιοδρομίας στον τομέα λιανικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσίας κυμαίνονται από θέσεις στην εξυπηρέτηση πελατών και τη διαχείριση σχέσεων στα υποκαταστήματα μέχρι θέσεις στα τμήματα ανάπτυξης προϊόντων, πωλήσεων και στρατηγικής. Υπάρχουν γενικές, εξειδικευμένες και διευθυντικές θέσεις σε όλα τα επίπεδα.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο δίκτυο υποκαταστημάτων και κέντρων επικοινωνίας είναι το πρόσωπο της HSBC. Διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως. Οι ρόλοι ποικίλλουν, από το προσωπικό που ανταποκρίνεται στις καθημερινές τραπεζικές ανάγκες των ιδιωτών πελατών μέχρι τους διαχειριστές σχέσεων που τους βοηθούν να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους.

Οι λειτουργικοί τομείς μας

Συναλλαγές, υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα της HSBC

Ο τομέας συναλλαγών, υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων της HSBC παρέχει υπηρεσίες βασικών συναλλαγών, υπηρεσίες ΤΠ και τεχνική υποστήριξη που συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία της HSBC και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών σταδιοδρομίας, από θέσεις ΤΠ μέχρι θέσεις στις προμήθειες και τις συναλλαγές πελατών.

Ο ρόλος του τομέα συναλλαγών, υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων της HSBC είναι:

  • Διενέργεια συναλλαγών των πελατών και συμβολή στη διαχείριση αλλαγών στην τράπεζα. Οι διοικητικοί γενικοί διευθυντές μας είναι αρμόδιοι για την αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση των δραστηριοτήτων, καθώς και για την εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων και την εκτέλεση διοικητικών δραστηριοτήτων σε λειτουργικούς τομείς της HSBC, παρέχοντας καθοδήγηση που μας επιτρέπει να εκπληρώνουμε τις ευθύνες μας στους τομείς επιχειρηματικού κινδύνου, ελέγχου και λειτουργικής υποστήριξης και να διασφαλίζουμε την αριστεία κατά την παράδοση των υπηρεσιών μας. Τα τμήματα συναλλαγών είναι αρμόδια για τη διαχείριση των καθημερινών συναλλαγών και της λειτουργίας των τομέων λιανικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσίας, τραπεζικών συναλλαγών για επιχειρήσεις και διεθνούς τραπεζικής και αγορών, παρέχοντας υποστήριξη για την εξυπηρέτηση πελατών σε όλα τα παγκόσμια δίκτυά τους. Απλοποιούν τον τρόπο λειτουργίας της HSBC, εισάγοντας αυτοματοποιημένες διαδικασίες για τη μείωση του φόρτου εργασίας και του κόστους και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών. Συμβάλλουν στην υλοποίηση και την καθοδήγηση αλλαγών για τις παγκόσμιες δραστηριότητες και λειτουργίες της τράπεζας που θα ωφελήσουν τόσο την HSBC όσο και τους πελάτες της.
  • Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, υποδομών και υπηρεσιών υποστήριξης για απλούστερες, καλύτερες και ταχύτερες τραπεζικές συναλλαγές, καθώς και σύνδεση περισσότερων πελατών με περισσότερες ευκαιρίες, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία χρημάτων και δεδομένων.
  • Παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών στον τομέα των προμηθειών και της διαχείρισης ακινήτων. Διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της HSBC προς όφελος της εταιρείας, των εργαζομένων και των πελατών της, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες και οι συνεργάτες μας στις εγκαταστάσεις της HSBC επωφελούνται από ένα ασφαλές και καλά διαχειριζόμενο φυσικό περιβάλλον. Καθημερινή παροχή αγαθών και υπηρεσιών στην HSBC. Στενή συνεργασία με άλλα τμήματα της HSBC για την παροχή καθοδήγησης στις σχέσεις με τους τρίτους προμηθευτές της τράπεζας.

Παγκόσμιες λειτουργίες

Ο τομέας παγκόσμιων λειτουργιών της HSBC διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της τράπεζας και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών σταδιοδρομίας στα τμήματα νομικών υπηρεσιών, διαχείρισης κινδύνων, οικονομικών, ανθρώπινου δυναμικού, μάρκετινγκ και επικοινωνίας.

Οι λειτουργικές μας ομάδες σε όλο τον κόσμο βοηθούν τις παγκόσμιες δραστηριότητες της HSBC να λειτουργούν αποδοτικά και αποτελεσματικά σε καθημερινή βάση. Επίσης, δίνουν έμφαση στον έλεγχο και τη διακυβέρνηση με στόχο τη μείωση του κινδύνου και την προστασία της φήμης του ομίλου.

Τμήμα επικοινωνίας: Το τμήμα επικοινωνίας σχεδιάζει και υλοποιεί στρατηγικές επικοινωνίας που υποστηρίζουν τους επιχειρηματικούς στόχους της HSBC σύμφωνα με τις αξίες της και ενισχύουν και προστατεύουν τη φήμη της τράπεζας μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων.

Τμήμα οικονομικών: Το τμήμα οικονομικών διαδραματίζει ζωτικό ρόλο καθώς διασφαλίζει ότι η HSBC διαχειρίζεται το κόστος και αξιοποιεί το κεφάλαιό της με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Το τμήμα παρέχει οικονομικές γνώσεις και διασφαλίζει την ακρίβεια και τον έλεγχο, χρησιμοποιώντας αναλυτικές δεξιότητες για να υποστηρίξει τις παγκόσμιες δραστηριότητες μας και να επηρεάσει ή να αμφισβητήσει τις επιχειρηματικές αποφάσεις που λαμβάνονται από άλλα τμήματα.

Τμήμα νομικών υπηρεσιών: Το τμήμα νομικών υπηρεσιών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία της φήμης της HSBC, συμβάλλοντας στην προστασία του οργανισμού μέσω της παροχής αξιόπιστων και ολοκληρωμένων συμβουλών πάνω σε νομικά ζητήματα και κινδύνους. Οι δικηγόροι μας συμβουλεύουν τα στελέχη της ανώτερης διοίκησης καθώς και τους εργαζομένους στους τομείς παγκόσμιων δραστηριοτήτων και λειτουργιών.

Τμήμα μάρκετινγκ: Το τμήμα μάρκετινγκ βοηθά τις παγκόσμιες δραστηριότητες να αυξήσουν τα έσοδά τους διασφαλίζοντας την αξιοποίηση των ευκαιριών της αγοράς, της δύναμης της επωνυμίας μας και των γνώσεων για τους πελάτες μας.

Τμήμα διαχείρισης κινδύνου: Το τμήμα διαχείρισης κινδύνου υποστηρίζει την HSBC παγκοσμίως σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης κινδύνου. Διαχειρίζεται ένα φάσμα ποικίλων κινδύνων, όπως τους κινδύνους που αφορούν την ασφάλεια του οργανισμού και των πληροφοριών, τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τους γεωπολιτικούς, λειτουργικούς και πιστωτικούς κινδύνους, καθώς και τους κινδύνους αγοράς και φήμης.

Τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης: Το τμήμα κανονιστικής συμμόρφωσης υποστηρίζει όλους τους τομείς κατά τον εντοπισμό και τη διαχείριση των κινδύνων συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, παρέχοντας ανεξάρτητη και αντικειμενική εποπτεία, έλεγχο και υποστήριξη σε κάθε γραμμή δραστηριότητας, στον τομέα συναλλαγών, υπηρεσιών και πληροφοριακών συστημάτων (HOST) και σε κάθε τμήμα.

Τμήμα διαχείρισης κινδύνου οικονομικού εγκλήματος: Το τμήμα διαχείρισης κινδύνου οικονομικού εγκλήματος είναι μια παγκόσμια λειτουργία που συγκεντρώνει όλους τους τομείς που αφορούν τη διαχείριση του κινδύνου οικονομικού εγκλήματος στην HSBC. Επιτρέπει στον όμιλο να εφαρμόζει τα κλαδικά πρότυπα προκειμένου να γνωρίζει τους πελάτες του και να εντοπίζει και να αποτρέπει οικονομικά εγκλήματα όπως νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράκαμψη κυρώσεων, δωροδοκία, διαφθορά και απάτη.

Τμήμα ανθρώπινου δυναμικού: Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού της HSBC. Διευκολύνει τη διαχείριση ταλέντου, τον προγραμματισμό διαδοχής και την κινητικότητα των εργαζομένων, ενώ καθορίζει και εποπτεύει πλαίσια που υποστηρίζουν τη διαχείριση της απόδοσης, τα bonus, την εκπαίδευση και την εξέλιξη, τις προσλήψεις και την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων.