HSBC Ιδιώτες

 • Σύνδεση

Γιατί να επιλέξετε ένα δάνειο με εξασφάλιση το υπάρχον χαρτοφυλάκιό σας;

 • Γιατί σας δίνει τη δυνατότητα να καλύψετε κάποια στεγαστική σας ανάγκη,
 • χωρίς να χρειαστεί να ρευστοποιήσετε μέρος ή το σύνολο του χαρτοφυλακίου σας.

Έτσι, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις πραγματικές ευκαιρίες ή να καλύψετε τρέχουσες ανάγκες σας τη στιγμή που προκύπτουν χωρίς να απαιτείται κάποια αλλαγή στο χαρτοφυλάκιό σας. Τα προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξασφάλιση ενδεικτικά είναι:

 • Καταθετικοί ή Προθεσμιακοί Λογαριασμοί
 • Τίτλοι ΕΙΒ
 • Αμοιβαία Κεφάλαια HGIF, World Selection, BlackRock, Schroders, J.P. Morgan
 • Καταθέσεις εγγυημένου κεφαλαίου

Βασικά προνόμια

 • Ρευστότητα χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες
 • Μηνιαίες δόσεις
 • Διάρκεια δανείου έως 15 έτη
 • Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής του δανείου με καταβολή του ποσού που επιθυμείτε, τη στιγμή που το επιθυμείτε, χωρίς κόστος
 • Γρήγορες διαδικασίες προέγκρισης και εκταμίευσης

Επιτόκια

Το ανταγωνιστικό επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και είναι συνδεδεμένο με το επιτόκιο αναφοράς Euribor ενός (1) μήνα, πλέον περιθωρίου 2% για ποσά έως €150.000 και 2,5% για ποσά πάνω από €150.000.

Το επιτόκιο δανείου για Premier Πελάτες είναι συνδεδεμένο με το επιτόκιο αναφοράς Euribor ενός (1) μήνα, πλέον περιθωρίου 2,50%.

Παράδειγμα:
Συνολικό Ετήσιo Πραγματικό Ποσοστό Επιβάρυνσης (Σ.Ε.Π.Π.Ε.): Για ποσό δανείου €100.000, έξοδα εξέτασης αιτήματος €500, διάρκεια 250 μήνες και επιτόκιο 2% (Euribor μήνα 0% πλέον περιθωρίου 2%), πλέον εισφοράς Ν. 128/75 0,12% ετησίως: 2,19%.
.

Ύψος Δανείου

Το ύψος του δανείου υπολογίζεται βάσει της αξίας εξασφάλισης του καταθετικού/επενδυτικού προϊόντος με ελάχιστο ποσό €5.000.

Δαπάνες δανείου

Δαπάνες δανείου ανάλογα με το σκοπό του δανείου βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου της τράπεζας.

Κίνδυνοι

 • Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγέλλει τη σύμβαση του δανείου και το χορηγηθέν δάνειο, χωρίς τήρηση προθεσμίας, εάν:
  α) η αξία της υπέρ της Τράπεζας ενεχυρασθείσας/εκχωρηθείσας απαίτησης επί κατάθεσης ή/και επένδυσης υπολείπεται του ποσοστού που έχει συμφωνηθεί και ο Οφειλέτης ή/και ο Εγγυητής δεν έχει παράσχει πρόσθετη εξασφάλιση, αποδοχής της Τράπεζας σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης
  β) έχει επιδεινωθεί σημαντικά η πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα του Οφειλέτη ή/και του Εγγυητή
  γ) υπάρχει καθυστέρηση πληρωμής εξ ολοκλήρου ή μερικά τριών (3) συνεχόμενων δόσεων του Δανείου ή άλλων ποσών,
  δ) καθώς και για όλους τους λοιπούς λόγους υπερημερίας/γεγονότα καταγγελίας που αφορούν τον Οφειλέτη ή/και Εγγυητή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης δανείου
 • Η Τράπεζα δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση δανείου και να κηρύξει το τότε οφειλόμενο ποσό του δανείου άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και να ζητήσει την ολοσχερή εξόφληση του προβαίνοντας σε ρευστοποίηση/είσπραξη των απαιτήσεων του Οφειλέτη ή/και του Εγγυητή επί καταθέσεων ή/και επενδύσεων ενώ θα υπάρχει επιβάρυνση σας με όλα τα συναφή έξοδα όπως δικαστικά ή μη έξοδα και εν γένει και αμοιβές δικηγόρων/δικαστικών επιμελητών και συμβολαιογράφων κλπ.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής οποιασδήποτε οφειλής εκ του δανείου εξ ολοκλήρου ή μερικά, θα επιβαρυνθείτε αυτοδικαίως πάνω στα καθυστερούμενα ποσά, τόκος υπερημερίας υπέρ της Τράπεζας, με ποσοστό που εκάστοτε θα καθορίζεται από τις Ελληνικές Αρχές και το οποίο είναι σήμερα 2,5 εκατοστιαίες μονάδες πάνω από το εκάστοτε συμβατικό επιτόκιο του δανείου.
 • Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε δυσκολίες σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σας από τη σύμβαση δανείου (π.χ. την καταβολή των μηνιαίων δόσεων σας) ή μεταβληθεί οποιαδήποτε προσωπική ή οικονομική σας κατάσταση (όπως π.χ. εργασία, διεύθυνση, οικονομικές συνθήκες κλπ.), θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατόν για να διερευνηθούν πιθανές λύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013.

* Πλέον εισφοράς του Ν.128/75. 0,12%
** Euribor 1 μήνα: 0%
Έξοδα δανείου βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου της τράπεζας

Η τράπεζα δεν παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και δεν συνεργάζεται με κανέναν διαμεσολαβητή για την προώθηση στεγαστικών ή άλλων δανείων.

Ελάχιστο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα 45.000€.

Θέλετε τον έλεγχο στις online συναλλαγές σας

Θέλετε τον έλεγχο στις online συναλλαγές σας.

Αποκτήστε την Ctrl Card και πραγματοποιήστε τις διαδικτυακές σας αγορές άφοβα.

Μάθετε περισσότερα

Έχετε κάποια απορία;

Καλέστε
801 11 71717