Πίνακας Τιμολόγησης Παρεχόμενων Υπηρεσιών

29 Ιανουαρίου 2015

 

Είδος Υπηρεσίας

Internet Banking

Mobile Banking

Phone Banking

 
1. Μεταφορές        
 
α. Μεταξύ των λογαριασμών της HSBC Ελλάδος β. Εσωτερικές μεταφορές σε λογαρισμό ιδίου ή τρίτου στην HSBC Ελλάδος Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
 
β. Στο εσωτερικό και σε κράτη μέλη της Ε.Ε. σε ευρώ και Σουηδικές κορώνες(1)(2)(4) Εξερχόμενα Εμβάσματα Για ποσά
€0-12.500: €1,20
HSBC Premier / Advance:
€0,80
€12.500,01-50.000:
€7
HSBC Premier / Advance:
€5
Για ποσά
€0-12.500: €1,20
HSBC Premier / Advance:
€0,80
€12.500,01-50.000:
€7
HSBC Premier / Advance:
€5
Για ποσά
€0-12.500: €20
 
  Εξερχόμενα Εμβάσματα μέσω DIASTRANSFER/ SEPA για ιδιώτες πελάτες Για ποσά
€0-12.500: €1,20
HSBC Premier / Advance:
€0,80
€12.500,01-50.000:
€7
HSBC Premier / Advance:
€5
Για ποσά
€0-12.500: €1,20 HSBC Premier / Advance:
€0,80
€12.500,01-50.000:
€7
HSBC Premier / Advance:
€5
Για ποσά
€0-12.500: €18
 
  Εξερχόμενα Εμβάσματα ιδιωτών μέσω της υπηρεσίας Global Transfers (σε λογαριασμό ιδίου εντός HSBC Group)(3) HSBC Premier / Advance: Δωρεάν - -
 
  Πρόσθετα έξοδα επεξεργασίας εντολής (ελλείψει IBAN και BIC) - - €10
 
γ. Σε ξένο νόμισμα(1)(2)(4) Εξερχόμενα εμβάσματα Για ποσά
€0-12.500: €16
HSBC Premier / Advance:
€13
€12.500,01-50.000:
€32
HSBC Premier / Advance:
€26
Για ποσά
€0-12.500: €16
HSBC Premier / Advance:
€13
€12.500,01-50.000:
€32
HSBC Premier / Advance:
€26
Για ποσά
€0-12.500: €25
 
  Εξερχόμενα εμβάσματα εντός του Ομίλου της HSBC Για ποσά
€0-12.500: €16
HSBC Premier / Advance:
€13
€12.500,01-50.000:
€32
HSBC Premier / Advance:
€26
Για ποσά
€0-12.500: €16
HSBC Premier / Advance:
€13
€12.500,01-50.000:
€32
HSBC Premier / Advance:
€26
Για ποσά
€0-12.500: €25
 
  Εξερχόμενα Εμβάσματα ιδιωτών μέσω της υπηρεσίας Global Transfers (σε λογαριασμό ιδίου εντός HSBC Group)(3) HSBC Advance: €5 HSBC Premier: Δωρεάν - -
 
δ. Λοιπές υπηρεσίες εμβασμάτων Επιβεβαίωση εντολών - - €20
 
  Τροποποίηση εντολής (εμβάσματος) μετά τη διεκπεραίωση της αρχικής οδηγίας €15 - €15
 
  Ακύρωση εντολής (εμβάσματος) €20 - €20
 
2. Πάγιες
εντολές &
εντολές
πληρωμής
       
 
  Πάγια εντολή μεταφοράς από/σε λογαριασμό του ιδίου πελάτη Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
 
  Πάγια εντολή μεταφοράς σε λογαριασμό τρίτου στην HSBC Ελλάδος Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
 
  Πάγιες εντολές εξόφλησης λογ/σμών Πιστωτικής Κάρτας, Δανείου Δωρεάν (μόνο Πιστωτικής Κάρτας) Δωρεάν (μόνο Πιστωτικής Κάρτας) Δωρεάν
 
  Πάγια εντολή εμβάσματος σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα Έξοδα εμβάσματος Έξοδα εμβάσματος -
 
  Εκτέλεση εντολών πληρωμής Ι.Κ.Α. / Φ.Π.Α./ Φ.Μ.Υ./ Φ.Ε.Ν.Π. Δωρεάν - -
 
  Ακύρωση εντολής πληρωμής €20 - €20
 
3. Επιταγές        
 
  Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών 10 φύλλα: €6
25 φύλλα: €10
Λογ/σμοί μισθοδοσίας: Δωρεάν
HSBC Premier / Advance: Δωρεάν
- 10 φύλλα: €8
25 φύλλα: €12
HSBC Premier: Δωρεάν
 
  Επεξεργασία ανάκλησης επιταγής Δωρεάν - -
 
  Έκδοση Τραπεζικής επιταγής σε Ευρώ ή Ξένο Νόμισμα Για ποσά
€0-12.500: €16
HSBC Premier / Advance:
€13
€12.500,01-50.000:
€32
HSBC Premier / Advance:
€26
- 0,20% ελάχ. €15, μέγιστο €150 HSBC Premier: μέγιστο €120
 
  Έκδοση Τραπεζικής επιταγής σε Ευρώ (σε διαταγή του ιδίου του εντολέα) - - Δωρεάν
 
  Ακύρωση Τραπεζικής επιταγής (από τον εντολέα) - - Δωρεάν
 
4. Λοιπές
υπηρεσίες
       
 
  Παροχή Συσκευής Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας (Token) (κατά την πρώτη εγγραφή στην υπηρεσία "Internet Banking από την HSBC") Δωρεάν Δωρεάν -
 
  Αντικατάσταση Συσκευής Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας (Token) - - €6
 
  Αντίγραφο λογαριασμού (μέχρι 6 μήνες) Δωρεάν - Δωρεάν
 
  Αντίγραφο λογαριασμού (παλαιότερης περιόδου) €5 ανά παραστατικό HSBC Premier / Advance: Δωρεάν - €5 ανά παραστατικό HSBC Premier: Δωρεάν
 
  Αντικατάσταση Καρτών (Χαμένες/Κλεμμένες) - - Δωρεάν
 
 

Είδος Υπηρεσίας

Internet Banking

Mobile Banking

Phone Banking

 
1. Μεταφορές        
 
α. Μεταξύ των λογαριασμών της HSBC Ελλάδος β. Εσωτερικές μεταφορές σε λογαρισμό ιδίου ή τρίτου στην HSBC Ελλάδος Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
 
β. Στο εσωτερικό και σε κράτη μέλη της Ε.Ε. σε ευρώ και Σουηδικές κορώνες(1)(2)(4) Εξερχόμενα Εμβάσματα Για ποσά
€0-12.500: €1,20
HSBC Premier / Advance:
€0,80
€12.500,01-50.000:
€7
HSBC Premier / Advance:
€5
Για ποσά
€0-12.500: €1,20
HSBC Premier / Advance:
€0,80
€12.500,01-50.000:
€7
HSBC Premier / Advance:
€5
Για ποσά
€0-12.500: €20
 
  Εξερχόμενα Εμβάσματα μέσω DIASTRANSFER/ SEPA για ιδιώτες πελάτες Για ποσά
€0-12.500: €1,20
HSBC Premier / Advance:
€0,80
€12.500,01-50.000:
€7
HSBC Premier / Advance:
€5
Για ποσά
€0-12.500: €1,20 HSBC Premier / Advance:
€0,80
€12.500,01-50.000:
€7
HSBC Premier / Advance:
€5
Για ποσά
€0-12.500: €18
 
  Εξερχόμενα Εμβάσματα ιδιωτών μέσω της υπηρεσίας Global Transfers (σε λογαριασμό ιδίου εντός HSBC Group)(3) HSBC Premier / Advance: Δωρεάν - -
 
  Πρόσθετα έξοδα επεξεργασίας εντολής (ελλείψει IBAN και BIC) - - €10
 
γ. Σε ξένο νόμισμα(1)(2)(4) Εξερχόμενα εμβάσματα Για ποσά
€0-12.500: €16
HSBC Premier / Advance:
€13
€12.500,01-50.000:
€32
HSBC Premier / Advance:
€26
Για ποσά
€0-12.500: €16
HSBC Premier / Advance:
€13
€12.500,01-50.000:
€32
HSBC Premier / Advance:
€26
Για ποσά
€0-12.500: €25
 
  Εξερχόμενα εμβάσματα εντός του Ομίλου της HSBC Για ποσά
€0-12.500: €16
HSBC Premier / Advance:
€13
€12.500,01-50.000:
€32
HSBC Premier / Advance:
€26
Για ποσά
€0-12.500: €16
HSBC Premier / Advance:
€13
€12.500,01-50.000:
€32
HSBC Premier / Advance:
€26
Για ποσά
€0-12.500: €25
 
  Εξερχόμενα Εμβάσματα ιδιωτών μέσω της υπηρεσίας Global Transfers (σε λογαριασμό ιδίου εντός HSBC Group)(3) HSBC Advance: €5 HSBC Premier: Δωρεάν - -
 
δ. Λοιπές υπηρεσίες εμβασμάτων Επιβεβαίωση εντολών - - €20
 
  Τροποποίηση εντολής (εμβάσματος) μετά τη διεκπεραίωση της αρχικής οδηγίας €15 - €15
 
  Ακύρωση εντολής (εμβάσματος) €20 - €20
 
2. Πάγιες
εντολές &
εντολές
πληρωμής
       
 
  Πάγια εντολή μεταφοράς από/σε λογαριασμό του ιδίου πελάτη Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
 
  Πάγια εντολή μεταφοράς σε λογαριασμό τρίτου στην HSBC Ελλάδος Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
 
  Πάγιες εντολές εξόφλησης λογ/σμών Πιστωτικής Κάρτας, Δανείου Δωρεάν (μόνο Πιστωτικής Κάρτας) Δωρεάν (μόνο Πιστωτικής Κάρτας) Δωρεάν
 
  Πάγια εντολή εμβάσματος σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα Έξοδα εμβάσματος Έξοδα εμβάσματος -
 
  Εκτέλεση εντολών πληρωμής Ι.Κ.Α. / Φ.Π.Α./ Φ.Μ.Υ./ Φ.Ε.Ν.Π. Δωρεάν - -
 
  Ακύρωση εντολής πληρωμής €20 - €20
 
3. Επιταγές        
 
  Χορήγηση βιβλιαρίου επιταγών 10 φύλλα: €6
25 φύλλα: €10
Λογ/σμοί μισθοδοσίας: Δωρεάν
HSBC Premier / Advance: Δωρεάν
- 10 φύλλα: €8
25 φύλλα: €12
HSBC Premier: Δωρεάν
 
  Επεξεργασία ανάκλησης επιταγής Δωρεάν - -
 
  Έκδοση Τραπεζικής επιταγής σε Ευρώ ή Ξένο Νόμισμα Για ποσά
€0-12.500: €16
HSBC Premier / Advance:
€13
€12.500,01-50.000:
€32
HSBC Premier / Advance:
€26
- 0,20% ελάχ. €15, μέγιστο €150 HSBC Premier: μέγιστο €120
 
  Έκδοση Τραπεζικής επιταγής σε Ευρώ (σε διαταγή του ιδίου του εντολέα) - - Δωρεάν
 
  Ακύρωση Τραπεζικής επιταγής (από τον εντολέα) - - Δωρεάν
 
4. Λοιπές
υπηρεσίες
       
 
  Παροχή Συσκευής Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας (Token) (κατά την πρώτη εγγραφή στην υπηρεσία "Internet Banking από την HSBC") Δωρεάν Δωρεάν -
 
  Αντικατάσταση Συσκευής Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας (Token) - - €6
 
  Αντίγραφο λογαριασμού (μέχρι 6 μήνες) Δωρεάν - Δωρεάν
 
  Αντίγραφο λογαριασμού (παλαιότερης περιόδου) €5 ανά παραστατικό HSBC Premier / Advance: Δωρεάν - €5 ανά παραστατικό HSBC Premier: Δωρεάν
 
  Αντικατάσταση Καρτών (Χαμένες/Κλεμμένες) - - Δωρεάν
 

1 Μέσω της υπηρεσίας "Phone Banking από την HSBC" εκτελούνται εντολές μέχρι 12.500 Ευρώ (ημερήσιο όριο).

2 Mέσω της υπηρεσίας "Internet Banking από την HSBC" και "HSBC Mobile Banking" εκτελούνται εντολές μέχρι 50.000 Ευρώ (ημερήσιο όριο).

3 Τα όρια των σχετικών συναλλαγών αναφέρονται στο Internet Banking. Αν ο λογ/σμός χρέωσης είναι σε νόμισμα διαφορετικό του Ευρώ, ο Advance πελάτης χρεώνεται με το ισόποσο.

4 Η υπηρεσία δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη για εμβάσματα εκτός Ελλάδος μέσω υπηρεσίας Internet Banking και Mobile Banking.

Copyright. HSBC France, Athens Branch (January 2018)