HSBC Ιδιώτες

  • Σύνδεση

Δήλωση εχεμύθειας

Το παρόν έγγραφο παραθέτει τους όρους της Δήλωσης Εχεμύθειας του δικτυακού τόπου www.hsbc.gr (ο «Δικτυακός Τόπος»). Ο παρών Δικτυακός Τόπος τελεί υπό την εκμετάλλευση της HSBC Bank plc, θυγατρικής της HSBC Holdings plc. Με την πρόσβασή σας στον παρόντα Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και τους Όρους και Προϋποθέσεις του Δικτυακού Τόπου. Πριν χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Δικτυακό Τόπο, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους, τους Όρους και Προϋποθέσεις του Δικτυακού Τόπου, καθώς και την Πολιτική για τα Cookies («Πολιτική για τα Cookies»).

Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αποτυπώνει τις τρέχουσες πολιτικές μας και αποτελεί απτή απόδειξη της προσήλωσής μας στην προστασία του απορρήτου των χρηματοοικονομικών σας στοιχείων. Το περιεχόμενο ή οι υπηρεσίες που παρέχονται στον Δικτυακό Τόπο μας ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και, ως εκ τούτου, ανάλογες τροποποιήσεις μπορεί να επέλθουν και στη δήλωση εχεμύθειας και στους Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον. Παρακαλείσθε επίσης να διαβάσετε την Πολιτική για τα Cookies ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με τον τρόπο που η HSBC και οι έμπιστοι εταίροι μας χρησιμοποιούν cookies για την ηλεκτρονική σας ασφάλεια: χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία στη χρήση του δικτυακού μας τόπου.

Η HSBC Bank plc παρέχει χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες μέσω των συνδεδεμένων εταιρειών και των υποκαταστημάτων της παγκοσμίως. Οι αρχές που διέπουν την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα. Όταν επισκέπτεστε ή μεταβαίνετε μέσω συνδέσμου σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο, σας παρακαλούμε να διαβάζετε τις δηλώσεις ή συμφωνίες εχεμύθειας και προστασίας δεδομένων του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, όπου παρατίθενται οι πολιτικές που διέπουν τις πληροφορίες ή τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν.

Οι επιχειρηματικές σχέσεις της HSBC με τους πελάτες της βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα όλων των στοιχείων που μας παρέχετε:

  1. Η HSBC συλλέγει μόνο τις πληροφορίες που θεωρεί σχετικές και ευλόγως απαραίτητες προκειμένου να αντιληφθεί και κατανοήσει τον πελάτη και τις οικονομικές ανάγκες του και όπως άλλως εύλογα απαιτείται σε σχέση με τη διεξαγωγή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, συμμόρφωσης με νομοθετικές και κανονιστικές υποχρεώσεις και βέλτισης εκτέλεσης και δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνου.
  2. Η HSBC χρησιμοποιεί τις πληροφορίες πελάτη προκειμένου να του παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
  3. Η HSBC δύναται να διαβιβάζει τις πληροφορίες του πελάτη σε άλλες εταιρείες του Ομίλου HSBC ή παρόχους υπηρεσιών ή αντιπροσώπους, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η HSBC θα διασφαλίζει ότι απαιτείται από τους παρόχους υπηρεσιών και αντιπροσώπους να εφαρμόζουν τα προσήκοντα επίπεδα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας σε σχέση με τις πληροφορίες του πελάτη.
  4. Η HSBC μπορεί, από καιρό σε καιρό, να αποκαλύπτει πληροφορίες πελάτη σε Κυβερνητικές ή δικαστικές αρχές ή αρχές επιβάλλουσες τη νομοθεσία ή εποπτεύουσες αρχές αλλά η HSBC θα προβαίνει σε αυτή όπου επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο.
  5. Η HSBC δεν θα αποκαλύπτει άλλως πληροφορίες πελάτη σε οποιοδήποτε εξωτερικό οργανισμό εκτός εάν έχει τη συναίνεση του πελάτη ή επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο ή έχει προηγουμένως ενημερώσει.
  6. Η HSBC σκοπεύει να τηρεί τις πληροφορίες πελάτη ακριβείς και ενήμερες.
  7. Η HSBC διατηρεί αυστηρά συστήματα ασφαλείας σχεδιασμένα να αποτρέπουν ζημία, καταστροφή και/ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες πελάτη από οποιονδήποτε τρίτου συμπεριλαμβανομένου και του μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού της.
  8. Όλες οι εταιρείες του ομίλου HSBC, το προσωπικό της HSBC και όλα τα τρίτα μέρη με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες πελάτη υποχρεούνται ειδικώς σε τήρηση της εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και ασφάλειας πληροφοριών.

Δεσμευόμενοι από τις ως άνω αρχές, βεβαιώνουμε ότι θα σεβαστούμε την εγγενή εμπιστοσύνη με την οποία τιμάτε την HSBC.

WebTrends

Στην προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε τον δικτυακό μας τόπο σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας, η HSBC συνεργάζεται με την WebTrends για την παρακολούθηση της χρήσης του δικτυακού τόπου. Η WebTrends παρέχει στην HSBC στατιστικά στοιχεία που δείχνουν ποιες ιστοσελίδες του δικτυακού μας τόπου έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και για πόσο χρόνο παραμένουν οι επισκέπτες στον δικτυακό μας τόπο. Η πληροφόρηση αυτή μας βοηθά στη βελτίωση του δικτυακού μας τόπου. Η WebTrends χρησιμοποιεί ένα cookie για την παρακολούθηση του αριθμού των μοναδικών χρηστών του δικτυακού τόπου. Ουσιαστικά δηλαδή μας πληροφορεί εάν ο δικτυακός τόπος δέχεται μικρό αριθμό τακτικών επισκεπτών ή μεγάλο αριθμό περιστασιακών επισκεπτών. Καμία από τις πληροφορίες αυτές δεν μπορεί να αποκαλύψει την ταυτότητα του επισκέπτη – δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο κάθε μοναδικός χρήστης. Το μόνο που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κάθε φορά είναι ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός προσώπων χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο. Το cookie αφορά μόνο τις πληροφορίες που εισάγονται στον δικτυακό τόπο της HSBC και οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ενέργειες μάρκετινγκ που απευθύνονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα.

Προστασία δεδομένων

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Τράπεζα τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 «Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Ο Πελάτης έχει τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ως άνω νόμο και, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης δυνάμει του άρθρου 12 του Ν.2472/1997, όπως ισχύει) και το δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης δυνάμει του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου) για συγκεκριμένους σκοπούς.

Επειδή η ανωτέρω πολιτική εχεμύθειας ενδέχεται να μεταβληθεί, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει τακτικά να ενημερώνονται για το περιεχόμενο της παρούσης, σε συνδυασμό με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική για τα Cookies πριν χρησιμοποιήσουν τον παρόντα δικτυακό τόπο, η χρήση του οποίου αποτελεί αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους των με τους συγκεκριμένους όρους.