HSBC Ιδιώτες

  • Σύνδεση

Όροι χρήσης του δικτυακού τόπου
Σημαντικές σημειώσεις

Στο παρόν περιγράφονται οι Όροι Χρήσης του δικτυακού τόπου www.hsbc.gr (ο «Δικτυακός Τόπος»). Η είσοδός σας στον παρόντα Δικτυακό Τόπο σημαίνει ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης. Πριν χρησιμοποιήσετε τον παρόντα Δικτυακό Τόπο πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Ο παρών Δικτυακός Τόπος τελεί υπό την εκμετάλλευση της HSBC Bank plc Ελλάδος μέλους του Ομίλου HSBC, ενός από τους μεγαλύτερους οργανισμούς τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών του κόσμου, με 10.200 υποκαταστήματα σε 83 χώρες.

Η HSBC Bank plc υπάγεται στην Prudential Regulation Authority (PRA) και εποπτεύεται από την Financial Conduct Authority (FCA) και την Prudential Regulation Authority (PRA) με αριθμό Μητρώου 114216. Η HSBC Bank plc είναι εταιρία συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας, είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιριών με αριθμό 14259 και εδρεύει στη διεύθυνση 8 Canada Square, London E14 5HQ. Ο καταχωρημένος ΑΦΜ της HSBC Bank plc είναι GB 365684514. Η HSBC Bank plc έχει ιδρύσει νόμιμα υποκατάστημα στην Ελλάδα κατόπιν άδειας της αρμόδιας ελληνικής εποπτικής αρχής, ήτοι της Τράπεζας της Ελλάδος, και είναι τακτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Χρήσης

Ως «Περιεχόμενο» νοούνται όλες οι σελίδες, οι οθόνες, οι πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνει ο παρών Δικτυακός Τόπος ή που μπορούν να προσπελαστούν μέσω αυτού (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS).

Οι λέξεις «εσείς», «εσάς» και «σας» αναφέρονται στο άτομο/α που επισκέπτεται/ονται τον παρόντα Δικτυακό Τόπο ή στο πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου το πράττει/ουν.

Οι λέξεις «εμείς», «εμάς» και «μας» αναφέρονται στην HSBC Bank plc.

Ως «Όμιλος HSBC» νοείται η HSBC Holdings plc, οι θυγατρικές της και οι εκάστοτε συνδεδεμένες εταιρίες της.

Χρήστες του Δικτυακού Τόπου

Ο παρών Δικτυακός Τόπος απευθύνεται και αφορά αποκλειστικά και μόνο σε κατοίκους Ελλάδας που εισέρχονται σε αυτόν εντός Ελλάδας. Ως εκ τούτου δεν εγγυόμαστε τη συμμόρφωση του Δικτυακού Τόπου ή των πληροφοριών που περιέχει με νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις άλλων χωρών, ούτε την καταλληλότητά τους για χρήση σε άλλες χώρες.

Η αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του Δικτυακού Τόπου από τυχόν άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ανήκει σε εσάς και οφείλετε να διασφαλίζετε τη συμμόρφωση των εν λόγω άλλων προσώπων με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Όροι

Οι παρόντες Όροι Χρήσης καλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχουν τα μέλη του Ομίλου HSBC διέπονται από δικούς τους όρους και προϋποθέσεις (οι «Όροι Προϊόντος»). Οφείλετε να διαβάσετε τόσο τους Όρους Προϊόντος όσο και τους παρόντες Όρους Χρήσης. Στο βαθμό που υπάρχει αντίφαση μεταξύ των Όρων Προϊόντος και των παρόντων Όρων Χρήσης, υπερισχύουν οι Όροι Προϊόντος.

Πληροφορίες και όχι συστάσεις

Οι πληροφορίες ή οι απόψεις που περιέχονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο δεν αποτελούν πρόσκληση ή σύσταση υπέρ της αγοράς ή πώλησης οποιουδήποτε τίτλου ή χρηματοπιστωτικού μέσου ή υπέρ της λήψης οποιασδήποτε συμβουλής ή αποδοχής οποιασδήποτε σύστασης σε σχέση με τους εν λόγω τίτλους ή χρηματοπιστωτικά μέσα.

Εάν επιλέξετε να βασιστείτε με οποιονδήποτε τρόπο σε περιεχόμενο που παρατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, το πράττετε με δική σας ευθύνη.

Προτού λάβετε οποιαδήποτε απόφαση ή προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να επηρεάσει το πρόσωπό σας, τα οικονομικά σας ή την επιχειρηματική σας δραστηριότητα θα πρέπει πάντοτε να συμβουλεύεστε ειδικευμένο επαγγελματία για τη λήψη κατάλληλων συμβουλών επί οικονομικών, νομικών, λογιστικών, φορολογικών και άλλων θεμάτων.

Καμία εγγύηση

Με τις διατάξεις που ακολουθούν αποκλείεται ή περιορίζεται η νομική μας ευθύνη σε σχέση με τον Δικτυακό Τόπο. Οφείλετε να τις διαβάσετε προσεκτικά.

Αν και έχουμε λάβει κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια, επικαιρότητα, διαθεσιμότητα, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο, οι πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν» και «όπως διατίθενται» και δεν παρέχουμε ή προβαίνουμε σε οποιασδήποτε φύσης εγγύηση ή δήλωση, ρητή ή έμμεση όσον αφορά στις εν λόγω πληροφορίες. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Στο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ήθελε προκληθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο λόγω του ότι χρησιμοποιήσατε ή βασιστήκατε στις πληροφορίες που περιέχονται στον Δικτυακό Τόπο.

Δεν δηλώνουμε και δεν εγγυόμαστε ότι ο Δικτυακός Τόπος θα είναι διαθέσιμος ή ότι θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σας, ότι η πρόσβαση θα είναι ανεμπόδιστη, ότι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις, αστοχίες, σφάλματα ή παραλείψεις, ότι δεν θα χαθεί καμία διαβιβασθείσα πληροφορία, ότι δεν θα μεταδοθούν ιοί ή άλλα επιζήμια ή καταστροφικά στοιχεία στο σύστημα του υπολογιστή σας ή ότι δεν θα προκληθεί καμία ζημία σε αυτό. Η επαρκής προστασία και η τήρηση εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων ή/και εφεδρικού εξοπλισμού και η λήψη εύλογων και κατάλληλων προφυλάξεων για την ανίχνευση ηλεκτρονικών ιών ή άλλων καταστροφικών στοιχείων αποτελεί αποκλειστικά και μόνον δική σας ευθύνη.

Δεν δηλώνουμε ούτε εγγυόμαστε την ακρίβεια, λειτουργικότητα ή απόδοση οποιουδήποτε λογισμικού τρίτων μερών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με τον Δικτυακό Τόπο.

Δικτυακοί τόποι τρίτων μερών και εγγυήσεις

Παρέχουμε υπερσυνδέσεις (hypertext links) σε άλλες τοποθεσίες του Διαδικτύου μόνο για λόγους ενημέρωσης. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή σελίδας για τον οποίο/την οποία υπάρχει υπερσύνδεση στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Δεν έχουμε ελέγξει το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων ή σελίδων. Η χρήση συνδέσμων προς άλλους δικτυακούς τόπους ή σελίδες γίνεται με δική σας ευθύνη και εμείς δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε σχέση με τη χρήση αυτή. Οι σύνδεσμοι με δυνατότητα διαβιβάσιμου λογισμικού υπάρχουν μόνο για λόγους ευκολίας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσκολία ή συνέπειες σε σχέση με τη διαβίβαση του λογισμικού. Η χρήση οποιουδήποτε διαβιβάσιμου λογισμικού διέπεται από τους όρους της σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης, εάν υπάρχει, που συνοδεύει ή παρέχεται με το λογισμικό.

Καμία επιβεβαίωση ή έγκριση τρίτων μερών ή συμβουλή, άποψη, πληροφορία, προϊόντα ή υπηρεσίες αυτών δεν εκφράζονται ή υπονοούνται από οποιαδήποτε πληροφορία του παρόντος Δικτυακού Τόπου.

Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τα κοινά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται μέσω Διαδικτύου μπορεί να εμποδιστούν, να χαθούν ή να τροποποιηθούν και δεν μπορεί να δοθεί καμία εγγύηση για την ασφάλειά τους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τα μηνύματα αυτά έναντί σας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου για οποιαδήποτε ζημία που έχει σχέση με μηνύματα που εστάλησαν από εσάς στην HSBC Bank plc ή από την HSBC Bank σε εσάς μέσω κοινού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εμπορικά Σήματα και Πνευματικά Δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα επί των σελίδων, οθονών, πληροφοριών και υλικών στη διάταξη που βρίσκονται, τα οποία περιλαμβάνονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στην HSBC Bank plc, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Μπορείτε να εκτυπώσετε, να αντιγράψετε, να λάβετε αυτόματα (download) ή να προβείτε σε προσωρινή αποθήκευση αποσπασμάτων από τον παρόντα Δικτυακό Τόπο για την προσωπική σας ενημέρωση, ή όποτε χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία μας. Καμία τροποποίηση του περιεχομένου δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση, εκτός αν λάβετε τη γραπτή άδεια μας. Συγκεκριμένα, κανείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει μέρος του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή να συνδέσει οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια μας.

Πρόσβαση από ανηλίκους

Ο παρών Δικτυακός Τόπος δεν απευθύνεται σε ανηλίκους.

Διέπον δίκαιο

Οι Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για την ερμηνεία των παρόντων Όρων Χρήσης και για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τους Όρους Χρήσης και τη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Τα ερωτήματά σας

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την HSBC Bank plc, ανατρέξτε στον σύνδεσμο Επικοινωνία που υπάρχει σε κάθε σελίδα του Δικτυακού Τόπου.

Σημαντικές Σημειώσεις

Ο παρών Δικτυακός Τόπος περιγράφει τις υπηρεσίες που παρέχονται από την HSBC Bank plc και τις θυγατρικές της στην Ελλάδα και απευθύνεται σε κατοίκους Ελλάδας ηλικίας άνω των 18 ετών.

Χρήματα που παραλαμβάνονται από υποκατάστημα της HSBC Bank plc θα κατατίθενται σε λογαριασμό υποκαταστήματος της HSBC Bank plc, με την Τράπεζα να ενεργεί ως πιστωτικό ίδρυμα. Αυτό σημαίνει ότι η HSBC Bank plc παραλαμβάνει τα χρήματά σας ως τράπεζα και όχι ως θεματοφύλακας ή εμπιστευματοδόχος (trustee). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, επί των χρημάτων που παραλαμβάνει η Τράπεζα δεν έχουν εφαρμογή οι Κανόνες περί των Χρημάτων Πελατών («Client Money Rules») της FCA.

Επειδή οι ανωτέρω Όροι Χρήσης ενδέχεται να μεταβληθούν, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει τακτικά να ενημερώνονται για το περιεχόμενο της παρούσης, σε συνδυασμό με τους Όρους εχεμύθειας και την Πολιτική για τα Cookies πριν χρησιμοποιήσουν τον παρόντα δικτυακό τόπο, η χρήση του οποίου αποτελεί αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους των με τους συγκεκριμένους όρους.